بیان حقیقت

تمامی تلاش، برنامه ریزی ها، تبلیغات، جلسات، سمینارها و... در گروه مشاور بهین پرتو شرق، مبتنی بر بیان واقعیت بدون اضافه و یا کم کردن مطالبی به اصل وجودی آن می باشد.